REGULAMIN Kart podarunkowych GOCO MARSHE Art Fashion Design

1.1         § 1

1.    Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży oraz korzystania z Kart Podarunkowych, sprzedawanych przez GOCO MARSHE Art Fashion Design oraz określa prawa i obowiązki Nabywcy oraz Użytkownika.

2.    Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty mają następujące znaczenie:

a.     Wydawca – Martyna Orzechowska zamieszkala w Warszawie, Aleja Solidarnosci 94m96, 01-016 Warszawa, NIP 744 162 57 21, adres korespondencyjny: ul. Borek 5, 14-260 Lubawa, e-mail: info@gocomarshe.com, tel: +82 6333 6556.

b.    Karta Podarunkowa zwana również Voucherem to elektroniczny bon towarowy wydany na okaziciela, uprawniający do jego wykorzystania za pośrednictwem serwisu transakcyjnego GOCOMARSHE.COM, o wartości równej nominałowi wskazanemu na Voucherze, posiadający unikalny kod pozwalający na zakup Usługi Graficznej oferowanej w serwisie transakcyjnym pixers.pl;

c.     Nabywca – osoba fizyczna (która ukończyła 18 lat), w tym konsument, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która w zamian za przekazanie środków pieniężnych na konto Wydawcy w wysokości równiej wartości nominalnej Vouchera otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową.

d.    Użytkownik – każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej.

e.    Usługa Graficzna – usługa projektowania graficznego świadczona w ramach serwisu transakcyjnego pixers.pl. i na zasadach określonych w Regulaminie Sprzedaży Usługi Graficznej.

f.      Regulamin Sklepu internetowego GOCOMARSHE.COM - Regulamin zawierający warunki sprzedaży przez Wydawcę, dostępny w serwisie transakcyjnym pixers.pl

g.    Serwis transakcyjny GOCOMARSHE.COM - serwis internetowy funkcjonujący pod domeną www.gocomarshe.pl, umożliwiający dokonanie zakupu Karty Podarunkowej.

h.    Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3.    W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu sklepu GOCO MARSHE Art Fashion Design.

§ 2

1.    Zakup Vouchera następuje poprzez serwis transakcyjny GOCOMARSHE.COM na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.    Wydawca zobowiązuje się do przesłania Vouchera na wskazany przez Nabywcę adres e-mail za określonym wynagrodzeniem.

3.    Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Vouchera oraz do realizacji Vouchera w okresie jego ważności.

4.    Z zastrzeżeniem § 4 us. 1 niniejszego Regulaminu, Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości, ani w części, ani na jakiejkolwiek przedmioty.

5.    Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty/kradzieży Karty Podarunkowej, która została przesłana przez Wydawcę na wskazany przez Nabywcę adres e-mail.

6.    Data ważności Karty Podarunkowej wynosi 1 rok. Termin ten liczony jest od dnia przesłania Vouchera na wskazany przez Nabywcę adres e-mail. W przypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Vouchera, pozostaną na nim niewykorzystane środki pieniężne, ich wypłata w postaci gotówki nie jest możliwa.

7.    Karta Podarunkowa może opiewać na różne kwoty nominalne, szczegółowo wskazane w serwisie transakcyjnym GOCOMARSHE.COM, przy czym w serwisie jest możliwość wskazania przez Nabywcę indywidualnie oznaczonej kwoty w granicach 49 zł do 99999 zł.

 

§ 3

1.    Karty Podarunkowe są sprzedawane wyłącznie w serwisie transakcyjnym GOCOMARSHE.COM, na zasadach obowiązujących i udostępnionych w tymże serwisie, a określonych w szczególności w Regulaminie Serwisu oraz Polityce Prywatności.

2.    Po kliknięciu w pole „Do kasy” wyświetla się karta zamówienia Vouchera z formularzem danych osobowych, wyborem metody płatności oraz opcji dostawy Vouchera.

3.    Za Kartę Podarunkową można zapłacić: przelewem zwykłym lub e-przelewem lub też kartą płatniczą.

4.    Naciśnięcie pola „Zapłać bezpiecznie” oznacza złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty, z tą chwilą dochodzi o zawarcia umowy o Kartę Podarunkową.

5.    Wydawca dokłada wszelkich starań, aby Kartę Podarunkową przesłać na wskazany przez Nabywcę adres e-mail niezwłocznie (jednak nie dłużej niż w terminie 24 h) po dokonaniu pełnej zapłaty na rachunek bankowy Wydawcy albo przekazaniu przez pośrednika płatności internetowych informacji o uznaniu konta Wydawcy.

§ 4

1.    Voucher może zostać wykorzystany jedynie w serwisie transakcyjnym pixers.pl i jedynie w celu zapłaty za kupowaną za pośrednictwem powyższego serwisu Usługę Graficzną.

2.    Voucher może być wykorzystany jedynie podczas jednego procesu zakupowego Usługi Graficznej (lub kilku Usług Graficznych w ramach jednego zamówienia) tj. znajdujący się na Voucherze kod należy wpisać w odpowiednie pole, wskutek czego należna do zapłaty cena za Usługę Graficzną zostanie pomniejszona o stosowną wartość nominalną przypisaną do Vouchera.

3.    Użytkownik może posłużyć się Kartą Podarunkową tylko jednokrotnie tj. przy jednym zamówieniu, w terminie jego ważności. W przypadku, gdy cena Usługi Graficznej, zakupionej z wykorzystaniem Karty Podarunkowej jest niższa, niż nominalna wartość Vouchera, pozostała część wartości nominalnej Vouchera przepada i nie może być wykorzystana przy kolejnym zakupie.

4.    W przypadku, gdy wartość zamówienia, przy którym i, skorzystano z Vouchera jest wyższa, niż wartość nominalna Vouchera, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy w cenie. Dopłata będzie się odbywać za pomocą metod płatności udostępnianych przez serwis transakcyjny pixers.pl.

5.    Vouchery, o których mowa w niniejszym Regulaminie nie łączą się ze sobą, co oznacza, iż podczas składania danego zamówienia można wykorzystać tylko jeden Voucher.

§ 5

1.    W przypadku odstąpienia od umowy o zakup Usługi Graficznej i nabycia prawa do zwrotu ceny Usługi Graficznej, ta część ceny zakupu Usługi Graficznej, która została pokryta Voucherem z powrotem zostaje przypisana do Vouchera (uzupełnienie limitu kwotowego Vouchera), pod warunkiem jednak, że do odstąpienia doszło w okresie ważności danego Vouchera, o czym mowa w § 2 ust. 6 niniejszego Regulaminu.

2.    W żadnym razie wartość Vouchera nie jest wypłacana w gotówce.

§ 6

1.    Sprzedaż Vouchera nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

2.    Voucher w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, ani elektroniczną kartą płatniczą. Voucher jest elektroniczną formą bonu towarowego.

3.    Voucher nie stanowi nabycia usługi a jedynie jest dokumentem uprawniającym do uzyskania określonej usługi za kwotę wskazaną na Voucherze. W związku z powyższym nie ma podstaw do wystawienia faktury w momencie nabycia Vouchera.

4.    Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, z poszanowaniem jednak praw nabytych. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu oraz poinformowaniu o zmianie.

5.    Regulamin obowiązuje od dnia 17.05.2019 r